Regulamin

I. DEFINICJE
1. Sprzedawca – Janserwis S.C z siedzibą w  26-600 Radom ul. 1905 Roku 47, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 948-259-70-00, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach www.janserwis.pl sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
2. Janserwis S.C serwis transakcji on-line, pozwalający na oferowanie i sprzedaż towarów oraz zawieranie umów kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi, utrzymywany przez Janserwis S.C w domenie www.janserwis.pl
3. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.janserwis.pl
4. Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach sklepu www.janserwis.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
5. Umowa – umowa zawarta w ramach www.janserwis.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy www.janserwis.pl, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
6. Regulamin Sprzedawcy www.janserwis.pl – niniejszy Regulamin Sprzedawcy Janserwis S.C
7. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych www.janserwis.pl dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z serwisu www.janserwis.pl, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem www.janserwis.pl  
II. WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu www.janserwis.pl, w którym zawarto podstawowe warunki zawarcia Umowy.
2. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz poza jej granicami.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem www.janserwis.pl, sposób korzystania z www.janserwis.pl przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
6. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu www.janserwis.pl. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu www.janserwis.pl). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji na www.janserwis.pl. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
9. Zamówienie internetowe jest proformą zamówienia, gdy zostanie stwierdzony brak jakiegoś towaru na magazynie lub cena ulegnie zmianie sprzedający dołoży wszelkich starań aby skontaktować się z kupującym. Jeżeli z różnych przyczyn kontakt z kupującym nie jest możliwy zastosowanie mają poniższe postanowienia:
W przypadku braku towaru – zwrot środków na konto niezwłocznie po kontakcie z klientem.
III. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY
1. Płatności za nabyte przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w www.janserwis.pl, są to:
a) Przelew bankowy dla płatności w PLN (Polski złoty) PKO BP 40 1020 4317 0000 5802 0469 3869
b) Płatność przy odbiorze osobistym – gotówka, karta płatnicza
c) Płatność przy odbiorze – kurier pobranie, tylko dla przesyłek w Polsce
d) Płatności internetowe wykonywane poprzez Autopay S.A.
2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w www.janserwis.pl przez Sprzedawcę to:
a) Odbiór osobisty (w siedzibie sklepu) w godzinach od 8.00 do 17.00 (pn.-pt),
b) Przesyłka kurierska:
– 17 PLN (przedpłata),
– 23 PLN (przesyłka pobraniowa)/ termin od 2 do 5 dni.
– 14 PLN (paczkomat B)
c) Inne (koszt i warunki dostawy oraz termin mogą być określane indywidualnie).
3. Przesyłka kurierska realizowana jest przez Pocztę Polską oraz inPost
4. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy.
IV. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu www.janserwis.pl, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania jego danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.  
V. REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU
1. Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania przez klienta towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
2. Sprzedawca nie przedłuża czternastodniowego terminu zwrotu towaru, o którym mowa w części V Regulaminu Sprzedawcy portalu www.janserwis.pl
3. Zwracany towar ulega zwrotowi w stanie kompletnym, nie noszącym śladów użytkowania.
4. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem.
5. Zwracany towar z dołączonym formularzem zwrotu oraz fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy: Janserwis S.C ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom.
6. W przypadku dostarczenia zwrotu towaru niekompletnego lub bez wymaganych dokumentów, rozpatrzenie zwrotu pozostaje bezskuteczne do czasu uzupełnienia braków.
7. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.
8. W sytuacji rezygnacji z zakupów to konsument poniesie koszty odesłania towaru.
9. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie  stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej wypełniając formularz na stronie www.janserwis.pl/reklamacje  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, e) kartę gwarancyjną jeżeli została wydana f) paragon lub fakturę potwierdzającą zakup (wystarczy kserokopia)
3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym. 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
5. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej (list polecony).
6. Odpowiedź na reklamację przesłana przez Sprzedawcę Klupującemu listem poleconym, a przez Klupującego nie odebrana, traktowana będzie jako skutecznie doręczoną.  
VII. PRZERWY TECHNICZNE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do www.janserwis.pl oraz wynikającymi z tego konsekwencjami. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w obecności jego towarów i Informacji w serwisie www.janserwis.pl, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.  
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Sprzedawcy w każdym czasie. Klient dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu Sprzedawcy i jej akceptacji. Aktualna wersja Regulaminu Sprzedawcy dostępna jest również w formacje pdf wraz z datą, od której obowiązuje. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu Sprzedawcy www.janserwis.pl zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@janserwis.pl lub numerem telefonu +48 48 360-24-83
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0